دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
گروه معماري
(پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی)
عنوان پايان‌نامه:
دانشکده هنرومعماری
استاد مربوطه:
جناب آقاي مهندس مهدی زاده
دانشجو:
احسان جوکار
بهار1394
اینجانب این رساله راهرچند اندک وکم درمقابل دریای عظیم علم ومعرفت،
تقديم به مهربان فرشتگاني میکنم که به من آموختند، آنچه كه ميدانم
پدر و مادرم
وبرایشان ازخداوند متعال آرامش را آرزومند هستم.
لازم ميدانم تا بدينوسيله از زحمات بي دريغ،
تلاشهاي بي وقفه وراهنمايي هاي ارزشمند جناب آقاي مهندس مهدي زاده در راستاي انجام اين پرو‍‍‍‍ژه در طول يک ترم گذشته تشکر وقدر داني نمايم.
اقرارنامه
اينجانب احسان جوکار اعلام مي‌دارم که تمام فصل‌هاي مختلف اين رساله واجزاء مربوط به آن برای اولین بار وتوسط شخص خودم انجام پذيرفته است.
برداشت از نوشته‌ها،اسناد،مدارک وتصاوير پژوهشگران حقيقي ياحقوقي باذکرمأخذکامل وبه شيوه تحقيق علمي صورت گرفته است. بديهي است درصورتيکه خلاف مواردفوق اثبات شودمسئولیت آن مستقیماًبه عهده اینجانب است.
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام شماره:
دانشکده فنی و مهندسی تاریخ:
پیوست:
صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی کارشناسی پیوسته معماری
(فرم شماره 4)
جلسه دفاع از پایان نامه خانم / آقای
دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری دانشگاه آزادایلام در تاریخ
/ / برگزار گردید. ایشان با اخذ نمره به حروف در مقطع کارشناسی پیوسته معماری دانش آموخته شدند.
استاد راهنما
هیئت داوران:ریاست جلسه داوری:
مدیر گروه معماری:
این صورت جلسه در سه نسخه تنظیم گردیده است. دانشجو موظف است در هنگام ثبت نمره دو نسخه از آن را به مدیر گروه و یک نسخه را به مسئول پایان نامه ها ارائه نماید و کپی آن را نیز برای خود نگه دارد
ثبت نمره نهایی توسط اموزش کل تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو می باشد. بنابرین جلسه دفاع یکی از ارکان فارغ التحصیلی دانشجو می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول : کلیات وتعاریف
1-1- آموزش عالی4
1-1-1- دانشگاه4
1-1-2- دانشکده4
1-2- رمز پردازی (سمبولیسم)4
1-2-1- عرفان4
1-3- هنر4
1-3-1- هنر های تجسمی5
1-3-2- هنر های تجسمی5
1-4- تعریف معماری5
1-4-1- بس‌گونه‌گی معماری5
1-5- معماری و هنر6
1-6- معماری و مهندسی8
1-6-1- کارایی9
1-7- انواع معماری10
1-7-1- معماری مردمی10
1-7-2- معماری بومی10
1-7-3- معماری روحانی (مذهبی)11
1-7-4- معماری یادمانی (مونومنتال)11
1-7-5- معماری مفید فایده (کارکردی)11
فصل دوم : بررسی نمونه ها ی مشابه
2-1- نمونه های خارجی14
مدرسه پاوهاوس16
2-1-2- مدرسه هنر و معماری دانشگاه ییل16
مدرسه هنر و معماری دانشگاه ییل17
2-1-3- دانشگاه هاروارد18
ب) روابط با دانشگاه19
ج) ارتباط با شهر19
ه) نتیجه20
2-1-4- دانشگاه آکسفورد21
الف) رابطه با دانشگاه22
ب) ارتباط با شهر22
پلان جانمایی شهری_دانشگاه آکسفورد23
عکس هوایی موقعیت دانشگاه آکسفرود23
2-2- نمونه داخلی24
2-2-1- دانشگاه تهران24
الف) رابطه با دانشگاه24
ب) ارتباط با شهر25
ج) نتیجه25
2-2-2- هنرستان هنرهای زیبای اصفهان27
فصل سوم : مبانی نظری طرح
3-1- تاريخچه و تحول آموزش عالي ايران از آغاز تا وقوع انقلاب اسلامي30
3-1-1- تاريخچه ي آموزش عالي در ايران30
3-1-2- پیش از اسلام31
3-1-3- دوران اسلامی32
3-1-4- دوره معاصر32
3-2- اولین دانشگاه جامع ایران34
3-4- نظام آموزش عالي نوين در ايران37
3-4-2- ايجاد مدارس ديگر39
3-4-3- مديريت مراکز آموزش عالي از دارالفنون تا تأسيس دانشگاه تهران39
3-5- تحول دانشگاه ها از تأسيس دانشگاه تهران تا پيروزي انقلاب اسلامي40
3-5-1- نحوه ي تأسيس دانشگاه تهران 40
3-5-2- تأسيس دانشگاه هاي شهرستان ها 42
3-6- تاریخچه اولین دانشگاه جهان در ایران43
3-6-1- استادان‌ مدرسه‌ و بیمارستان‌ جندی‌ شاپور (عهد ساسانی‌)47
3-6-2- استادان‌ جندی‌ شاپور در دوران‌ اسلامی‌47
3-7- مروری بر شیوه های آموزش هنر در ایران49
3-7-1- شیوه های سنتی آموزش هنر49
3-7-2- شیوه های نوین آموزش هنر50
3-7-3- سر چشمه های هنر50
3-7-4- ارکان و ویژگیهای هنر50
3-7-5- هنر شکل گرا ، هنر مفهوم گرا51
3-8- فضای آموزشی در کشور52
3-9- روند پیدایش و تشکیل مسجد – مدرسه ها52
فصل چهارم : بستر طرح ومطالعات سایت
4-1- استان ايلام56
4-1- 1- بررسي موقعيت شهرستان ايلام56
4-1-2- وضعيت اقتصادي56
4-1-3- بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام57
الف) آب و هوای منطقه57
ب) استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است58
ج) آب و هوای استان ايلام به طور كلی به دو نوع تقسيم می شود58
د) پراكندگی بارش در استان ايلام59
ه) دمای هوا در استان ايلام60
و) ميزان بارندگي60
ز) روزهاي يخبندان60
س) بادها مسلط61
ش) رطوبت نسبي61
4-2- بررسي هاي جغرافيايي61
4-2-1- وضعیت جغرافیایی سیاسی استان ایلا61
الف) موقعیت و وسعت62
ب) نقشه موقعیت استان ایلام در تقسیمات کشوری62
ج) تقسیمات سیاسی استان ایلام62
4-2-2- جغرافیای طبیعی استان ایلام63
الف) ناهمواریها63
ب) آب وهوا64
ج) منابع آب64
د) جنگل ها65
هـ) مراتع66
و) گونه های جانوری66
4-3- پیشینه تاریخی (ایلام در گذر زمان)67
4-3-1- دوران قبل از اسلام67
الف) دوران پیش از تاریخ68
ب) دوران گوتی ها و کاسیت ها68
ج) دوران ایلام باستان69
د) دوران ماد و هخامنشی69
ه) دوران سلوکی و پارتی70
و) دوران ساسانی71
4-3-2- دوران قرون اسلامی71
الف) دوران اسلامی متاخر72
ب) دوران حکومت والیان72
ج) دوران معاصر73
4-4- جغرافیای انسانی74
4-4-1- جمعیت74
4-4-2- نژاد74
4-4-3- زبان75
الف) زبان کردی و گویش های آن76
4-4-4- دین ومذهب77
4-4-5- منابع اقتصادی77
فصل پنجم : استانداردها وریز فضاها
5-1- برنامه فیزیکی79
5-1-1- آمار جمعیت دانشجویی79
الف) جمعیت دانشجویی در طول دوره79
5-1-2- حوزه بندی فعالیت های دانشکده81
5-2- استانداردها83
5-2-1- ساختمان کلاسهای نظری84
الف) عوامل اصلی در طراحی یک کلاس85
5-2-2- ساختمان آتلیه ها86
5-2-3 – نمایشگاه87
5-2-4- – حوزه کمک آموزشی87
5-2-3-1- شکل اساسی88
5-2-4- سالن حضار89
5-3- پژواک (آکوستیک)89
5-4- اصول کلی در طراحی آمفی تئاتر89
5-5- کارگاه ها90
5-5-1- برخی ملاحظات در ساختمان ها ی کارگاهی90
5-6- کتابخانه91
5-7- ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری92
5-7-1- عملکرد ها92
5-7-2- آموزشی-تئوری92
ب) عکس و اسلاید94
ج) اتاق کنفرانس95
5-7-3- آموزشی- عملی96
الف) آتلیه ها96
1) آتلیه درک و بیان97
2) آتلیه ترسیم فنی97
ب) کارگاه ها98
فصل ششم : سیر تکوین ایده وروند طرح
روند طرح123
فصل هفتم : آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط
منابع و ماخذ123
چکیده
بدیهی است که مسئله آموزش ،مسئله وسیع و پیچیده ای است که نقش تعیین کننده ای در سطح دانش و رشد و اعتلای فرهنگ هر جامعه دارد. کیفیت مطلوب آموزش وابسته به شیوه صحیح آموزش و داشتن فضا های آموزشی مناسب می باشد . داشتن فضاهای آموزشی مطلوب و نحوه خلق فضایی متناسب و پاسخگوی نیازها ، احتیاج به شناسایی اجزا و موقعیت کاربردی آنها ، سبکهای معماری ، بررسی فضا ها و اجسام مورد نیاز آنها ، روابط صحیح فضاها و ترکیب هوشمندانه آنها و تعیین طرح نهایی بوده و یک بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق و همه جانبه ای را می طلبد .
نقش آموزش در توسعه جامعه بسیار مهم است و مقوله ای است که نه تنها ریشه در فرهنگ چند هزار ساله ایران دارد ، بلکه توصیه های فراوانی به آن در دین مبین اسلام شده است .
در بین شهرهای ایران ،اصفهان شهری است که در آن علم و هنر با هم آمیخته و آنرا نمایانگر کمال و شکوفایی و نبوغ معماری و شهرسازی ایران نموده است که در بین این آثار معماری مدارس و نقش آنها بسیار چشمگیر است که این امر به دلیل اهمیت آموزش و علم می باشد.
فضاهای آموزشی یکی از حوزه های معماری محیطی هستند که نقش عمده ای را در یک جامعه ایفا می نماید . به نظر می رسد در شهر – موزه بی همتا ی اصفهانی که سبب آثار هنری و معماری خود به نصف جهان مشهور شده جای فضایی منسجم و آموزشی به عنوان دانشکده هنرهای زیبا خالی باشد.مکانی که می توان در سطح استان جای خود را باز کرده و باعث بالا رفتن سطح شناخت و شکوفایی استعدادهای دانشجویان هنر می گردد همچنین فقدان فضاهای آموزشی منسجم در رشته های هنر و پراکندگی دانشکده های هنر در سطح شهر و معضلات و مشکلات موجود در شهر مهم و استراتژیکی ایلام ، نگارنده را بر آن داشت تا با مطالعه مباحث نظری مربوطه ،در پی ایجاد راه حلی در جهت طراحی مجموعه ای که بتواند پاسخگوی نیازاهای دانشجویان هنر باشد بپردازد که در عین ایجاد فضائی فرح بخش ، پاسخگو به استعداد های دانشجویان باشدشایان ذکر است هنر دارای زمینه های نامحدودی در شاخه ها و زیر شاخه های متعدد می باشد که در این طرح تنها به رشته های معماری پرداخته شده است.
مقدمه
در تحقیقاتی که توسط محققین ، جامعه شناسان و اقتصاد دانان در زمینه عقب ماندگی کشور های توسعه نیافته انجام شده ، آنچه بیشتر جلب نظر می کند فقدان آموزش کافی ، خصوصاً آموزش عالی به صورت برنامه ریزی شده می باشد. در این تحقیقات عامل عمده نارسایی ها و کمبود ها در زمینه های فرهنگی ، صنعتی واقتصادی کمبود آموزش بزرگسالان تشخیص داده شده است . آموزش بزرگسالان در زمینه های ذکر شده نه تنها باعث ارتقاء سطح فرهنگی جامعه می شود ،بلکه سطح آگهی جامعه را از علم تکنولوژی روز بالا می برد در کشورهای توسفته ، دانشگاه بعنوان یک مرکز تحقیقاتی- پژوهشی سرچشمه نوآوری ها و خلاقیت ها بوده و در رابزه با صنعت و تکنولوژی روز، در جامعه به کار گرفته می شود. در حالی که در کشورهای توسعه نیافته ، فقدان آموزش و پژوهش کار آمد ( علاوه بر برنامه ریزی های ناصحیح)باعث عقب ماندگی صنعتی و در نتیجه عقب ماندگی اقتصادی – اجتماعی شده است.
در این راستا آموزش رشته های هنری ، بیش از پیش اهمیت پیدا می کند و پذیرش و تعلیم دانش پژوهان و هنر جویان . دقت نظر و توجه بیشتری را می طلبد. تربیت نیروی انسانی خصوصاَ قشر هنرمند در کنار سایر رشته ها،باعث رشد و اعتلای فرهنگ ، بهبود روانی و دانش اجتماعی شده و در نتیجه یکی از پر قدرت ترین و قابل اعتماد ترین روش های توسعه حاصل می گردد.
فصل اول :
کلیات وتعاریف
1-1- آموزش عالی1
به آموزش بعد از دبیرستان گویند و به عالی ترین سطح تحصیلی اطلاق میشود و به دوشکل کوتاه مدت ( فوق دیپلم ) و بلند مدت ( کارشناسی و کارشناسی ارشد ) می باشد.
1-1-1- دانشگاه
محل دانش . اصطلاحأ موسسه ای که تعلیم درجات عالیه و فنون و ادبیات و فلسفه و هنر کند .
1-1-2- دانشکده
خانۀ علم . محل دانش . جای دانش . اصطلاحأ نامی که به هر شعبه از شعب دانشگاه داده شده است.
1-2- رمز پردازی (سمبولیسم)
معنای باطی که مخزون در تحت کلام ظاهری است که غیر اهل را بدان دسترس نیست .
1-2-1- عرفان
عرفان ، شناسایی و مراد ، شناسایی حق است و نام علمی است از علوم الهی که موضوع آن شناخت حق و اسماء و صفات است.
علم عرفان یکی از علومی است که در دوران اسلامی گسترش و تکامل یافته است . برای آن دو وجه فرهنگی و اجتماعی قائل شده اند. وجه فرهنگی آن همان عرفان است و اهل آن را عارف می خوانند ؛ وجه اجتماعی آن تصوف است که اهل آن را صوفی می خوانند.
1-3- هنر
هنر در واقع به معنی آن درجه از کمال آدمی است که هوشیاری و فراست و فضل و دانش را در بر دارد و نمود آن ، صاحب هنر را برتر از دیگران مینماید .
1-3-1- هنر های تجسمی
از نظر کانت هنرهای تجسمی ،هنرهای واقعیت های حسی هستند و با مکان واقعی چیز های مادی سرو کار دارند مانند نقاشی و مجسمه سازی .
1-3-2- هنر های تجسمی
درهنرهای کاربردی بیش از آنکه به جنبه صرفأ هنری و زیبا شناسانه آنها توجه شود ، جنبه مفید بودن آنها مد نظر است.مانند طراحی صنعتی و صنایع دستی.
1-4- تعریف معماری
معماری (به انگلیسی: Architecture) یا مهرازی هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هم‌آهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است.
معماری، سبک طراحی و شیوه ساخت و ساز ساختمان‌ها و دیگر ساختارهای فیزیکی است.
باید معماری را از مهندسی سازه و ساخت و ساز متمایز ساخت. گرچه بسیاری از بناها (نظیر خانه‌ها و مکان‌های عمومی) کاملا در حیطه دانش معماری‌ست، برخی سازه‌ها و بناهای دیگر (مثل یادمان‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و غیرو) وجود دارند که در مرزی بین معماری و مهندسی یا معماری و هنر قرار می‌گیرند.
1-4-1- بس‌گونه‌گی معماری
به گفته موتیسوس، معماری وسیله واقعی سنجش یک ملت بوده و هست 2 و از آنجایی که” معماری“ یکی از مظاهر بیرونی فرهنگ یک جامعه است نماد مناسبی برای مطالعه ”فرهنگ“ آن جامعه محسوب می‌شود و هر فرهنگ دارای معماری مختص به خود است.دورافتاده‌ترین قبایل نیز چادرها، کلبه‌ها، تزیینات و شیوه مجتمع‌سازی مربوط به خود را دارند.
شکل نهایی معماری هر فرهنگ و تمدن نتیجه عوامل اقلیمی (آب و هوا، پستی‌ها و بلندی‌ها و مصالح موجود)، پیشرفت‌های تکنیکی، وجود نیروی کار و نهادهای اجتماعی، عقاید مذهبی و نظریه‌های علمی است. با این حال برخی عوامل در بیش‌تر جوامع وجود دارند. عواملی که معمولاً با نیازهای بدن انسان مرتبط‌اند.
محافظت در برابر اتفاقات هواشناختی، مقیاس خاص عناصر معماری -در تناسب با بدن انسان-، منبع گرما، مکان مناسب برای ذخیره غذا و پیش‌بینی نیازهای بهداشتی از عواملی‌اند که در فرهنگ‌های مختلف وجود دارند. ولی هر فرهنگ با توجه به اولویت‌هایش، رابطه‌اش با طبیعت و درکش از بدن انسان، به این نیازها پاسخ می‌دهد.
1-5- معماری و هنر
ارکستر فیلارمونیک والت دیزنی اثر فرانک گری
معماری یک هنر اجتماعی است. معماران گاه بناهایی را با ایده‌های شخصی طراحی می‌کنند و حتی می‌سازند، ولی بیشتر ساختمان‌ها با توجه به نیازهای اجتماعی طراحی می‌شوند. معمولاً از معماران انتظار می‌رود که یک ساختمان مشخص را در یک مکان مشخص طراحی کنند. در روند ساخت یک ساختمان افراد زیادی درگیر می‌شوند؛ به مقدار زیادی سرمایه و منابع و به تخصص‌های دیگری به جز معمار نیاز است. هم‌چنین قوانین و آیین‌نامه‌های ساختمانی، تصمیم‌گیری‌های معمار را محدود می‌کنند.
در طراحی یک ساختمان معمار تصمیم‌گیرندهٔ نهایی است؛ ولی خواست جامعه، قوانین و درخواست‌های کارفرما بر تصمیم‌های او اثر می‌گذارد. اتفاقی مشابه نیز در مورد ظاهر و نمای ساختمان‌ها می‌افتد. حتی امروزه که از تجربه‌های جدید و ناآشنای ظاهری استقبال می‌شود، در بسیاری از شهرها به ویژه شهرهای تاریخی مقرراتی وجود دارد تا ساختمان‌های جدید در قالب شهری جا بیفتند و از یک زبان مشترک ظاهری پیروی کنند.
گرچه محدودیت‌هایی که توسط عوامل بیرونی بر تصمیم‌گیری معمار اثر می‌گذارد در میان بیشتر معماران، یک واقعیت پذیرفته شده‌است؛ ولی در تاریخ معمارهای مهم و معروفی نیز وجود داشته‌اند که بر روی کاغذ و بدون توجه به نیازهای جامعه یا حتی قوانین فیزیک، کار کرده‌اند؛ مانند جیوانی باتیستا پیرانسی و آنتونیو سنت-الیا. این نوع معماران گاه به تمسخر معمار کاغذی نامیده می‌شوند.
با این همه نباید خواست اجتماع را به دیده یک مانع در برابر اهداف هنرمندانه معمار نگریست. بیش‌تر معمارها به این درخواست‌ها به عنوان شرایط طبیعی یک مسیر هنری نگاه می‌کنند.
معماری به عنوان علم و هنر بارها در گذشته مورد بحث و مجادله بوده است. بیشتر مردم اتفاق نظر دارند که معماری هر دوی اینها است، اما (چه میزان هنر) و (چه میزان علم) یا برتری یک عامل بر دیگری در طول زمان بر حسب وضعیت‌های مختلف، متفاوت بوده است. این موضوع بحثی همیشگی است که اغلب تضادها و ستیزهای سختی را در میان معماران به همراه داشته است. معماران متمایل به (فرم) و (جاذبه بصری) اغلب معماری را برای خود مطالبه می‌کنند. در حالی که معماران متمایل به (برنامه‌ریزی)، (سیر از سؤال به جواب)، (موضوعات اجتماعی) یا (معماری خورشیدی) اغلب در برابر گروه فرم‌گرا، موضعی دفاعی پیش می‌گیرند. برای درک توده و حجم معماری، هنر از علم لطیف‌تر است. بدون تأمل و تفکر در تأثیرات هنر، که بسیار گسترده و نامحسوس است، عموماً نمی‌توان تأثیرات بی‌واسطه و محسوس علم را بر زندگی خود دریافت کرد. علاوه بر این، عموماً در تعریف هنر میان افراد جامعه توافق نظری مشاهده نمی‌شود، در صورتی که در پذیرش و تصدیق هنر، اتفاق نظر وجود دارد.
1-6- معماری و مهندسی3
همان‌گونه که معماری رابطه‌ای مشخص با هنرهای زیبا دارد، رابطه مشخصی هم با مهندسی دارد. معمار می‌تواند نقش یک مهندس را بازی کند اما نباید فراموش شود که هر یک از این دو حرفه، تعریف مشخصی دارند. بیش‌تر ساختمان‌های تاریخی که مورد تحسین واقع شده‌اند به دست اشخاصی ساخته‌شده‌اند که هم معمار و هم مهندس بوده‌اند. هر بنا نیاز به پیش‌بینی‌های تکینیکی دارد که کار مهندس است. در حالی‌که معمار علاوه بر دیدن این نیازها، باید فراتر رود و معنا، حس یا ایده‌ای را منتقل کند. برای مثال یک بنای مذهبی مثل کلیسا باید بیان‌کننده یک نظم کیهانی، منتقل‌کننده احساس ایثار و حتی آموزش‌دهنده ایمان و فلسفه مذهبی از لابلای ریختها و تزئینات باشد. یک ساختمان حکومتی هم باید دارای شخصیت خاص باشد و بازدیدکنندگان (یا شهروندان) را به یک رفتار مورد انتظار وادارد. خانه‌ها نه تنها عمل‌کردی و ایمن بلکه باید دارای شخصیتی گرم و خانگی باشند. این اهداف و سیاست‌ها توسط فرهنگ یا حتی خود شخص سازنده تعریف می‌شود و در حوزه کاری معمار (و نه مهندس) قرار دارد.
برخی معماران بارها عنوان کرده‌اند که یک بنای کارکردی و ایستا ذاتاً زیبا و مطلوب است و معماری باید تنها به عنوان شاخه‌ای از مهندسی شناخته شود. با این همه این دیدگاه منتقدان بسیاری دارد و بناهای کمی واقعاً با در نظر داشتن این تئوری، طراحی و ساخته می‌شوند.
ویترویوس کتاب “درباب معماری” به امپراتور آگوستوس تقدیم می‌کند.
حدود ۲۰ سال قبل از میلاد، ویترویوس معمار رومی چیزی را که امروز نخستین کتاب باقی‌مانده در باب معماری شناخته می‌شود را نوشت. این کتاب به عنوان تنها نوشته درباره معماری یونان و روم باستان از اعتبار والایی در میان معماران بهره‌مند بوده و برای قرن‌ها مأخذ اصلی بیش‌تر نظریه‌های معماری به شمار می‌رفته‌ است.
1-6-1- کارایی
(به لاتین: utilitas) و زیبایی (به لاتین: venustas) تقسیم‌بندی کرد. این رده‌بندی برای قرن‌های زیادی بین معماران کاملاً پذیرفته شده بود. هر کدام از این عبارت‌ها به اشکال گوناگون ترجمه و تفسیر شده‌اند؛ معنای آنها در طول زمان تغییر کرده و اهمیت آنها به چالش کشیده شده‌ است؛ تا جایی که برخی پیش‌نهاد کرده‌اند یکی از این سه کیفیت می‌تواند نتیجه طبیعی دوتای دیگر باشد. با این همه این سه کیفیت برای قرن‌ها اصول معماری و به ویژه معماری غربی را تبیین کرده‌اند و هنوز از آنها به عنوان چارچوبی برای بررسی خوب یا بد بودن معماری استفاده می‌شود.
1-7- انواع معماری4
1-7-1- معماری مردمی
– معماری طبیعی و محلی یک سامان
– قابلیت انتقال به مکانی تازه با ویژگیهای اقلیمی متفاوت
– انطباق با شرایط جدید در قالب سبکی نو،‌ مایه گرفته  شده از سبک ماقبل خود
– باعث ایجاد ساختمانهای عمومی ساده (کلیسا، کارگاه، انبار، اصطبل صحرایی و …)
– طراحی حداقل فرم معمارانه
– عمده تمایز ساختمان‌ها در جزئیات و تزئینات
– معماری مردمی در جستجوی تأمین رفاه و آسایش ساکنان خود می‌باشد
1-7-2- معماری بومی
– روش طراحی عمومیت یافته‌ای که از معماری مردمی زائیده شده است
– شکل پیشرفته معماری  طبیعی یک خطه معین که در  ارتباط با آب و هوا،‌ فرهنگ و
– مصالح ساختمانی بیان می‌شود
– سلیقه و پسند حدود تناسب و درستی آن را تعیین  می‌کند
– مقیاس در این معماری عاملی تعیین کننده است.
– معماری بومی، با مردم همزاد و با محیط همساز می‌باشد.
– این معماری بیش از آن‌که درخور تحسین باشد، شایسته دوست داشتن است.
1-7-3- معماری روحانی (مذهبی)
– برای کارفرمایانی روحانی و تصوری که انسان‌ها نماینده آنها هستند،‌ ساخته می‌شود
– معماری روحانی بازتاب شرایط روحی مردمی است که  آن را می‌سازند
– معماری روحانی با خواستها و آمال اشخاص و گروههای خاص بستگی دارد
– اندیشه ایجاد یزی که مافوق و ورای توان ساختمانی بشری باشد، باعث تأمین اقلام مالی
1-7-4- معماری یادمانی (مونومنتال)
– گرایش بر به یاد ماندن و جلوه‌های جاودان داشتن باعث این نوع معماری می‌شود.
– در معماری یادمانی بنا نهادن مصالح زمینی توپر با تعادل ظاهری نامشخص وجود دارد.
 – تقارن پلان از تقارن استوار اسکلت پیروی می‌کند
 – معماری یادمانی بیش از هر چیز در بند دنیای مردگان است و در قلمرو زندگی ممکن است
 – در حد احتراماتی که درخور رفتگان است، پیش برود
1-7-5- معماری مفید فایده (کارکردی)
 – در وقف سودرسانی است و در آن مطرح شدن عامل کارآیی (فونکسیون) به منزله تمکین
 – خارق العاده و به وجود آمدن بیشتر ساختمانهای قبل  ستایش دنیا شده است
 – به یک هدف غیرروحانی است
– این معماری مادی‌گرا می‌باشد
– معماری مفید فایده،‌ انعکاس موفقیتهای که خود به عنوان هدف مورد توجه قرار گرفته  باشند،‌است
فصل دوم :
بررسی نمونه ها ی مشابه
از آنجایی که استفاده و دستاوردهای پیشگامان در همه زمینه ها سبب افزایش دقت و عدم تکرار اشتباهات گدشته می شود و نیز اینکه آشنایی با پروژه های بزرگ معماری همواره باعث ایجاد انگیزه در معماران جوان می شود در طراحی دانشکده معماری هم سعی می شود پروژه های موفق ومرتبط با موضوع طراحی از ایران و سایر نقاط جهان مورد تجزیه و تحلیل و نقد موشکافانه قرار بگیرند.
2-1- نمونه های خارجی
2-1- 1- مدرسه پاوهاوس5
ساختمان مدرسه که از آن به عنوان یکی از نخستین مواردی که در معماری مدرن فرصت بروز یافت یاد می شود، را والنر گرویپوس طراحی نمود. برونز زوی که یکی از نشانه های بارز و قابل تقدیر معماری مدرن را ،تجزیه ساختمان به عوامل عملکردی آن می داند، به این ساختمان اشاره می کند.در ساختمان پاوهاوس هر عملکردی مانند تدریس در کلاسها و کار در کارگاهها و اداره ی مدرسه جای آنکه در پشت نمایی یکدست و یکنواخت همچون بناهای دوره ی رنسانس پنهان شود. هر یک هویت و شخصیت خود راپیدا کرده است. از دیگر عوامل قابل ذکر رد طرح و اجرای پاوهاوس می توان به استفاده از مصالح ساختمانی جدید و همکاری پاوهاوسیان در طرح خود ساختمان و معماری داخل آن و حتی میز و صندلی و چراغها اشاره نمود.
مدرسه پاوهاس
هر یک از بخش های این ساختمان که دربرگیرنده ی عملکردی خاص است ، در فضا به مکعبی مناسب این عملکرد ترجمه شده و ترکیب این مکعب ها حجم کلی این ساختمان را به وجود آورده است. پاوهاوس را می توان ترجمان کاملی به صورت مناسبات کالبدی از سازماندهی یک مجتمع آموزشی و همچنین نمایش روحیه ی ساختمان به زبان معمارانه دانست .
هدف اصل معمار ترکیب قسمتهای مختلف با یکدیگر و پدید آوردن مجموعه ای واحد بود بی آنکه شرایط کار یکی از آنها موجب مزاحمت و وقفه ی کار دیگری شود. خود پاوهاوس در کانون این مجموعه ساخته شد که شامل آتلیه ها ، تالارهای نمایشگاهی کلاسها و تالارهای سخنرانی بود. خانه و کارگاه دانشجویان در ساختمانهای شش طبقه ساخته شد که بیست و هشت اتاق داشت و هر اتاق واجد کارگاهی خصوصی برای محصل بود و بالکنی کوچک داشت که کف آن از صفحه ای نازک از بتن مسلح ساخته شده بود.
راهرویی سرپوشیده این ساختمان شش طبقه را به ساختمان اصلی مربوط می کرد در کنار این راهرو تالار احتماعات ، سالن غذا خوری و آمفی تئاتر مدرسه قرار داشت که می توانستند به یکدیگر ارتباط یابند. بنای پاوهاوس اسکلتی از بتن مسلح داشت. در سراسر نما شیشه یکسره ادامه می یافت و با نوارهائی نازک که حد طبقات را از یکدیگر مشخص می کرد ترکیب می شد.
مدرسه پاوهاوس
2-1-2- مدرسه هنر و معماری دانشگاه ییل6
پل رودولف معمار آمریکایی که تأثیر گذاری لوکوربوزیه بر وی مشهود است. ساختمان مدرسه ی هنر و معماری دانشگاه ییل را نیز باتأثیر گرفتن از شیوه ی بروتالیسم لوکوربوزیه، اما با امکانات فراوانتر و طراحی مستقل و با جسارت بیشتر طراحی نمود.
مدرسه هنر ومعماری دانشگاه بیل
در این ساختمان نه تنها بتن به صورت آشکار به کار گرفته شده بلکه به کمک شیارهای داده شده بر سطح بتن خشونت سیمای ساختمان افزایش یافته است. همچنین مبالغه در اندازه باعث حجمی به نظر رسیدن ساختمان شده است. برای مثال ، ابعاد تیرها بیش از میزان واقعی می باشند و تیرها در دو درجه عمود بر هم در نما آشکار شده اند.
مدرسه هنر و معماری دانشگاه ییل
علاوه بر سیمای بیرونی ساختمان ، طراح به سیما و عملکرد درونی آن نیز پرداخته است هر چند اعتقاد بر این است که سطوح متعدد ساختمان هفت طبقه گیج کننده است اما به علت آنکه هر یک به منظوری خاص و مشخص طرح شده و در جای خود قرار گرفته است به تنوع فضای درونی می افزاید بیشتر سطوح رو به حیاطی محصور که از سقف نیمه باز است ، قرار گرفته اند که به این مدرسه دلباز و دلگشا برخلاف مدارس تنگ و تاریک و قدیمی نور می دهد.
مدرسه هنر و معماری دانشگاه ییل
2-1-3- دانشگاه هاروارد7
الف) هسته اصلی دانشگاه
(حیاط هاروارد) در حال حاضر فقط تازه واردین با دانشجویان سال اول را جای می دهد. واحدهای مسکونی اصلی که در ساختمان های مختلف دور حیاط هاروارد قرار می گیرند اساسا خوابگاه هستند ، ولی در بعضی موارد اطاقهای نشیمن نیز به اطاقهای خواب اضافه شده است . دانشجویان سال اول در اطاق غذاخوری مرکزی ،که چند سالن نشیمن و محل بازی دارد ، با هم غذا می خورند. با وجودی که اطاقهای درس ، کتابخانه و دیگر خدمات دانشگاه نزدیک هم قرار دارند ولی واحد مسکونی بصرفه اختلاط زیادی در خود ندارد. جدایی دانشجویان سال اول از دانشجویان سالهای بالاتر تا حدودی در دوره تحصیلی نیز منعکس شده است، دانشجویان تازه وارد ناچارند((دوره های آموزشی عمومی)) را بگذرانند یعنی دوره هایی در علوم انسانی ، علوم اجتماعی و علوم طبیعی . این دوره ها یک وسیله ((جهت یاب)) به شمار می روند و به عبارتی دیگر در هاروارد سال اول ((توجیهی)) گرچه دانشجویان تازه وارد در سالنهای سخنرانی و در اجتماعات دانشجویی با دانشجویان سالهای بالاتر ملاقات میکنند ولی زندگی نزدیک به دانشجویان سالهای بالاتر را حقیقتا از سال دوم در واحهای مسکونی که به نام (( خانه)) معروفند آغاز می کنند.
خانه های هاروارد از روی طراحی کالج آکسفورد شکل گرفته اند که در آنجا اطاق خواب با تسهیلا تی اضافی نشیمن در دسترس دانشجویان قرار گرفته است خانه ها همچنین کتابخانه ، سالنهای ناهار خوری و اطاقهای نشیمن خاص خود را دارند . خانه اغلب اجتماع خاص خود را دارد این خانه ها همچنان که در آکسفورد معمول است تشکیل یک واحد مسکونی محصور و مستقل به خود را می دهند.
خانه هاروارد ،مثل شیوه معمول آکسفورد ،حس عضویت در یک اجتماعی قابل شناختن را در دانشجو به وجود می آورد و به زندگی دانشجو تمرکز میدهد ولی با این همه احوال به دلیل سیستمهای آموزشی و اداری ،مثل آکسفورد روی زندگی دانشگاهی اثر بارزی ندارد(قاسمی،1374، دانشکده بین المللی قزوین ،کارشناسی ارشد ،تهران،دانشگاه علم و صنعت).
ب) روابط با دانشگاه
سیستم آموزشی هاروارد بر دوره کنفرانس یا سمینار پایه گذاری شده است هر دوره یا سمینار درجه بندی شده است و کار نهایی دانشجویان بر اساس این درجات ارزیابی می شود این کار یعنی اینکه دانشجو بیشتر آموزش و فراگیری اش را در ساختمانهای مرکزی دانشگاه انجام می دهد تا در خانه، دانشجویان بیش از آنچه در آکسفورد به نظر میرسند به کتابخانه های مرکزی متکی هستند.
اجتماعات دانشجویان در سطوح دانشگاهی نقش مهمی ایفا می کنند و این اجتماعات مایلند بیشتر در ساختمان های مرکزی دانشگاه مستقر باشند تا در خانه ها.
تماس سطح اداری با دانشگاه مرکزی خیلی بیش از تماس با دستگاه اداری خانه مسکونی است.دانشجو توسط دانشگاه پذیرفته می شود ،قرار دوره تحصیلی خود را با قسمت مربوطه اش می گذارد و شهریه را به دانشگاه می پردازد(قاسمی،1374،دانشکده بین المللیقزوین،کارشناسی ارشد ،تهران،دانشگاه علم وصنعت).
ج) ارتباط با شهر
هاروارد نیز مثل کالج آکسفورد در بافت کامبریج تداخل یافته است البته حیاط به شکل یک وجود جداگانه از بناهای دانشگاه قرار دارد ولی بسیاری از اطاقهای درس ،سالن های سخنرانی ،آزمایشگاهها ،تئاترها در امتداد خیابانهای شهر گسترده شده اند.خانه ها در یک اجتماع یا گروه در امتداد رودخانه شارل(چارلز) قرار گرفته اند چون خانه یک واحد کمتر فشرده تری است تا کالج آکسفورد بنابراین شهر وخدمات آناندکی بیشتر است همچنان که در آکسفورد دیده می شود دانشجویان برای رفتن از محل سکونت به کلاسهای درس و بالعکس از شهر می گذرند. آنها از مغازه ها و شهر استفاده می کنند و در کافه ها و رستورانهای شهر گرد می آیند و محل اجتماعات دانشجویی را در شهر برمی گزینند و پیوسته به سینما و تئاترهای شهر میروند. بعضی از فعالیتها حتی به شهر همجوار بوستون هم کشیده میشود(قاسمی ،1374، دانشکده بین المللی قزوین، کارشناسی ارشد ،تهران،دانشگاه علم وصنعت).
ه) نتیجه
خانه هاروارد با وجود اینکه مثل کالج آکسفورد یکپارچه نیست ولی از وجهه های خوب زندگی با جامعه کوچک برخوردار است . یکی از خصوصیات برجسته آن جدائی محل سکونت دانشجوی سال اول از محل دانشجویان سالهای بالاتر است این جدائی حتی در انتخاب قسمتی از دوره های آموزش عمومی ویژه دانشجویان تازه وارد هم منعکس شده است. روابط دانشجو با فعالیتهای گسترده دانشگاه به ویژه آموزش و تعلیم ، از آنچه که در آکسفورد است خیلی بیشتر می باشد . ترتیب و قرار بناهای دانشگاه ، نزدیکی بناها به یکدیگر ، دسترسی بناها به خدمات شهری را امکان پذیر ساخته است. (تاریخ معماری مدرن از انقلاب صنعتی تا 1914 دره شوری ، فرهنگ، دانشگاه علم وصنعت)
2-1-4- دانشگاه آکسفورد
((کالج)) واحد اساسی یا پایه ای از زندگی در آکسفورد است کالج با سوابقی که به قرون وسطی می رسد پیوسته می کوشد نمایشگر عقیده اجتماع کاملا فشرده و منطقی دانش پژوهان باشد. کالج آکسفورد از یک محل سکونت بالاتر و بیشتر است . اطاقهای مطالعه ، نشیمن اغلب به اطاقهای خواب متصل است . کالج کتابخانه ، نمازخانه ، اطاقهای عمومی ، تالار غذاخوری و دیگر مکانها ، محلهای ملاقاتی ویژه با اعضا ، تعلیماتی و آموزشی کالج غذا می خورند در خود کالج اطاق دارند و در آنجا زندگی می کنند. کالج رییسی دارد بنام سرپرست قسمت ، و او کسی است که در رأس اجتماع کارکنان کالج اداره می کند و در خانه ای که به کالج متصل است سکونت دارد . کالج همچنین تعدادی اطاق درس و اطاقهای سمینار ویژه خود دارد مقدار زیادی از تدریس در خود کالج و بعضی اوقات در اطاقهای استادان یا آموزگاران خصوصی نقشی مهمتر از تدریس کنفرانسی دارد دانشجو در سالنهای بزرگ سخنرانی دانشگاه حضور می یابد ، اگرچه ممکن است دانشجویی برای تعلیم گرفتن خصوصی به کالج های دیگر هم برود ولی غالبا در کالج خود تعلیم خصوصی را فرا می گیرد( تاریخ معماری مدرن از انقلاب صنعتی تا 1914 دره شوری، فرهنگ، دانشگاه علم و صنعت)
الف) رابطه با دانشگاه
از سوی دیگر بین هر کالج و دیگر کالجها از یک طرف و بین کالجهای انفرادی و بقیه دانشگاه از طرف دیگر یک رشته پیوستگی وجود دارد . دانشجویان کالجهای گوناگون در اجتماعات دانشگاهی که محدوده های کالجهای انفرادی را به هم مربوط می سازند یکدیگر را ملاقات می کنند آنها ممکن است در کالجی غیر از کالج خودشان تعلیم خصوصی ببینند . بین تیمهای ورزشی کالجها رقابت وجود دارد بی تردید دوستان ، یکدیگر را در کالجهای دیگر ملاقات می کنند .
دانشجو در فعالیتهای دانشگاهی شرکت می جوید ،همچنین در کنفرانسهای آموزشی یعنی هم کنفرانسهای تحصیلی و هم در تالارهای سخنرانی شرکت می کند دانشجو ازکتابخانه های مرکزی و از کتابخانه های تخصصی قسمتها استفاده می کند وی در پایان سال سوم ( وآخر) در امتحانات دانشگاهی شرکت می نماید ولی رویهم رفته در کمتر دانشگاهی مثل هاروارد فعالیت وسیع دانشگاهی داده می شود ( تاریخ معماری مدرن از انقلاب صنعتی تا 1914 دره شوری ،فرهنگ،دانشگاه علم و صنعت) .
ب) ارتباط با شهر
علیرغم ترتیب کالجها به عنوان یک عنصر جدا از هم و مستقل ،آکسفورد با بافت شهری وارد می شود کالجها اکثرا در امتداد سه یا چهار خیابان مرکزی سه آکسفورد مستقر شده اند و همین طور بناهای مرکزی از قبیل کلیسا ف کتابخانه ها ، ساختمانهای اداری و تالارهای سخنرانی . دانشجویان برای خرید به شهر نیاز دارند ، آنها از سرویسها و خدمات شهری از قبیل خشک شویی ها ، تعمیرگاههای دوچرخه ، خیابانها و غیره استفاده می کنند. کافه در شب محل اجتماع دانشجویان است و همین طور رستورانها در شب و دیگر ساعتهای روز آقایان از پارکها و تئاترهای شب استفاده می کنند رودخانه ای که دور آکسفورد را احاطه کرده است در فصل بهار محل گردش ، ملاقات و قایقرانی آنهاست. نزدیکی ساختمانهای دانشگاه وکالج به یکدیگر ، نمایانگر این حقیقت است که دانشجویان با پای پیاده می توانند به دانشگاه و خدمات شهری دسترسی پیدا کنند معذالک اختلاط اجتماعی بین دانشجویان و محل مسکونی طبقه شاغل شهر محدود است (تاریخ معماری از انقلاب صنعتی تا 1914دره شوری ،فرهنگ، دانشگاه علم وصنعت).
ج) نتیجه
این سیستم یکپارچه که در کالج فردی آن دانشجویان می خورند ،می خوابند ،مطالعه می کنند و همچنین محل ملاقاتشان هم در آن وجود دارد یک حس اجتماعی نیرومندی به وجود می آورد و بین قسمتهای گوناگون دانشگاه و شهر ارتباط و دسترسی خوبی وجود دارد.
پلان جانمایی شهری_دانشگاه آکسفورد
عکس هوایی موقعیت دانشگاه آکسفرود
کانسبت پلان_دانشگاه آکسفورد
2-2- نمونه داخلی
2-2-1- دانشگاه تهران8
دانشگاه تهران از یک تعداد اطاقهای درس و بناهای اداری در یک فضای محصور در داخل شهر و بیمارستان های آموزشی در جاهای دیگر شهر و از یک گروه واحدهای مسکونی مقداری دورتر از محل اصلی دانشگاه تشکیل یافته است واحدهای مسکونی شامل خوابگاهها ، تسهیلات غذا خوری محدود مطالعه تجمعی هستند این واحدهای مسکونی اصولا خوابگاه هستند آنها در محلی دور از قسمتهای پرجمعیت شهر قرار دارند آنها از خود زندگی اجتماعی با احساس زندگی گروهی به وجود آورده اند.
الف) رابطه با دانشگاه
بعد مسافت از ایجاد ارتباط بین محل سکونت و محل آموزش جلوگیری مینماید دانشجویان فقط از خوابگاه به محوطه اصلی دانشگاه در آمد و شد هستند محل آموزش از روی اصول ” دانشکده ای “درست شدهاست هر ساختمان یک دانشکده در خود جای داده است و هر ساختمان اطاقهای درس و سالن های سخنرانی ، آزمایشگاه (در صورت لزوم)، مرکز اداری دانشکده تسهیلات کتابخانه ای و استراحت گاهها را در خود جای می دهند . دانشجویان کمتر برای کلاس به دانشکده های دیگر می روند دانشجویان از تسهیلات محدود ورزشی دانشگاه از تالار مرکزی (برای تئاتر ، موسیقی، سخنرانی های خصوصی) به طور عمومی استفاده می نمایند کتابخانه مرکزی دانشگاه به علت مشکلات کتاب یابی و کتاب گرفتن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد( قاسمی ،1374، دانشکده بین المللی قزوین،کارشناسی ارشد، تهران،دانشگاه علم و صنعت).
در بناهای هر یک از دانشکده ها استفاده از تسهیلات عمومی اندکی که وجود دارند محدود است. کتابهای کتابخانه در دسترس دانشجویان قرار نمی گیرد با وجودیکه دانشکده های بیشتری اکنون قرائت خانه ها و طاقچه های اضافی جهت کتابهای مورد نیاز تخصیص می دهند تسهیلات غذاخوری اکنون در بسیاری از دانشکده ها موجود است و مورد استفاده قرار می گیرد ولی استراحت گاههای از نوع هاروارد یا اطاقهای عمومی نوع آکسفورد به ندرت دیده می شود بنابراین سالنهای ساختمانها و چمن محوطه دانشگاه مرکزی جهت ملاقات دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرند دانشجویان با کار اداری هم در سطح دانشگاه مرکزی زیاد تماس دارند( قاسمی 1374،دانشکده بین المللی قزوین،کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشگاه علم وصنعت).
ب) ارتباط با شهر
در ظاهر چنین به نظر می رسد که دانشگاه تهران بایستی با شهر تهران وابستگی نزدیکی داشته باشد دانشگاه در شهر قرار گرفته است. اکثریت دانشجویان در شهر زندگی می کنند و تعداد بسیار زیادی از دانشجویان سواره به دانشگاه می آیند و به خدمات شهری بسیار وابسته هستند. نبودن یک احساس اجتماعی نیرومند در خود دانشگاه مخالف وجود یک رابطه قوی بین شهر و دانشگاه می شود (قاسمی،1374،دانشکده بین المللی قزوین،کارشناسی ارشد، تهران،دانشگاه علم وصنعت) .
ج) نتیجه
واحد مسکونی دانشگاه فقط تعداد خیلی کمی از دانشجویان را در خود جای داده است این واحد به صورت یک خوابگاه ساخته شده است از محوطه مرکزی دانشگاه بسیار درو است و با آن رابطه سودمندی ندارد. در محوطه مرکزی دانشگاه یکایک دانشکده ها به صورت واحدهای جداگانه کار می کنند و حس اجتماعی کمی را در دانشجویان برمی انگیزانند و این تا حدودی بدین علت است که دسترسی آسان به تسهیلات وجود ندارد از تسهیلات کتابخانه زیاد استفاده می شود حال آنکه از تسهیلات دیگر از قبیل کافه تریا به میزان محدودی استفاده می شود همانگونه که مشاهده شد برای طراحی دانشکده دو نوع برخورد وجود دارد ، اول اینکه دانشکده ای مشتمل بر کلاسهای درس و سالنهای کنفرانس و … به اضافه محل سکونت دانشجویان به صورت خوابگاهی یا توأما کلاسهای درس و اطاقهای استراحت ، وجود دارد. دوم اینکه دانشکده ای به صورت متمرکز که تنها محل تدریس و سالنهای کنفرانس و …. باشد و خو ابگاهها یا اطاقهای دانشجویان در محلی نزدیک یا به فراخور شرایط دورتر از محل دانشکده در نظر گرفته می شود هر کدام از این دو نوع برخورد دارای محاسن و معایبی است که در نمونه ها و نتیجه گیری حاصل از آنها مورد بررسی قرار گرفت حال با توجه به مطالب در طرح مورد نظر موارد زیر ملحوظ می گردد :
در پردیس دانشگاه به لحاظ اینکه تمامی خوابگاهها مختص خانمها می باشد و خوابگاههای آقایان در داخل شهر می باشد و به لحاظ سهولت عبور و مرور و حمل و نقل دانشجویان نیازی به دانشکده ای مشتمل بر خوابگاههای دانشجویی و دانشکده مورد نظر ندارد.
در پردیس دانشگاه خوابگاههای دانشجویی (آقایان) از قبل توسط مشاور جا نمائی و بعضا احداث شده اند.
در مجموعه پردیس دانشگاه که شامل تمامی دانشکده ها ، دانشکده علوم تربیتی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشکده کشاورزی میباشد فضایی برای دانشکده هنر در نظر گرفته نشده است اما در قسمت شمال سایت زمینهایی جهت طرح توسعه آموزشی پیشنهاد گردیده است که با مشورت با مهندس مشاور پروژه زمین در این قسمت سایت انتخاب گردیده است.

2-2-2- هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
در این بنا ترکیبی از نشانه های معماری سنتی و باستانی با پلان و عملکرد جدید دیده می شود. پلان آن به دلیل استفاده از دیوارهای باربر و تنظیم سازه ای به شکل یکسانی تکرار شده است.
این بنا از دو حجم مجزا تشکیل یافته است بخش اول آن تقریبا مربع شکل با یک حجم بیرون زده نیم دایره و بخش کلاسها به شکل L که ایوان سرتاسری رفیع با ستون های بلند ارتباط دهنده این دو بخش است. اصلی ترین نمای این بنا نمای جنوبی آن است که در آن نشانه هایی از تأثیر ملی گرایی(باستان گرایی) رضاشاهی و معماری سنتی دیده می شود. از نشانه های باستان گرایی آن می توان از تقارن و تناسب نام برد.
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
فصل سوم :
مبانی نظری طرح
3-1- تاريخچه و تحول آموزش عالي ايران از آغاز تا وقوع انقلاب اسلامي
پس از بررسي مختصر پيرامون آموزش عالي و اهداف تشکيل دهنده ي آن، شايسته است کيفيت ورود آموزش عالي به کشور و تحولاتي که در طول تاريخ به خود ديده، به عنوان زمينه هاي اوليه و دوره اي که موجبات تحول و انقلاب آموزشي در ايران را فراهم آورده است، مورد بررسي قرار گيرد.
3-1-1- تاريخچه ي آموزش عالي در ايران9
سابقه ي آموزش عالي در ايران به زمان هاي بسيار قديم باز مي گردد، به گونه اي که تاريخ نگاران کهنسال ترين دانشگاه جهان را «جندي شاپور» معرفي مي کنند. اين دانشگاه که در دوران قبل از اسلام به وجود آمد و شهرت جهاني يافت و به شاهپور اول – پادشاه ساساني – منسوب بوده، از قرن چهارم تا دهم ميلادي تداوم داشته است.
دانشگاه تهران اولین دانشگاه ایران
آموزش عالی در ایران بخشی از آموزش و پرورش در ایران است و در حال حاضر زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی (برای علوم مربوط به درمان و بهداشت) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان) اداره و سازماندهی می‌شود.
آموزش عالی در ایران به فرم نوین و آکادمیک سابقه یکصد ساله، و بصورت جامع بدوران نظامیهقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید