دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
گروه معماري
عنوان پايان‌نامه:
طراحی ساختمان اداری بنیاد مسکن شهر ایلام
استاد مربوطه:
جناب آقای مهندس افشار
نگارش:
یزدان طاهری
پاییز 1394
اینجانب این رساله راهر چند اندک است در مقابل دریای عظیم علم ومعرفت،
وهرچند ناقابل ،
تقديم به مهربان فرشتگاني میکنم که لحظات ناب باهم بودن، لذت وغرور دانستن وعظمت رسيدن را به من آموختند «پدر ومادرم»
وازخداوند بزرگ وبی همتاي خود بهشت را برایشان آرزومندم.
لازم ميدانم تا بدينوسيله از زحمات بي دريغ،تلاشهاي بي وقفه وراهنمايي هاي ارزشمند جناب آقای مهندی افشار در راستاي انجام اين پروژه در طول يک ترم گذشته تشکر وقدرداني نمايم.
اقرارنامه
اينجانب یزدان طاهری
اعلام مي‌دارم که تمام فصل‌هاي مختلف اين رساله و اجزاء مربوط به آن برای اولین باروتوسط شخص خودم انجام پذيرفته است.
برداشت ازنوشته‌ها،اسناد،مدارک وتصاويرپژوهشگران حقيقي ياحقوقي باذکرمأخذکامل وبه شيوه تحقيق علمي صورت گرفته است. بديهي است درصورتيکه خلاف مواردفوق اثبات شودمسئولیت آن مستقیماًبه عهده اینجانب است.
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام شماره:
دانشکده فنی و مهندسی تاریخ:
پیوست:
صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی کارشناسی پیوسته معماری
(فرم شماره 4)
جلسه دفاع از پایان نامه خانم / آقای یزدان طاهری
دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری دانشگاه آزادایلام در تاریخ / / برگزار گردید. ایشان با اخذ نمره به حروف در مقطع کارشناسی پیوسته معماری دانش آموخته شدند.
استاد راهنما
هیئت داوران:ریاست جلسه داوری:
مدیر گروه معماری:
1) این صورت جلسه در سه نسخه تنظیم گردیده است. دانشجو موظف است در هنگام ثبت نمره دو نسخه از آن را به مدیر گروه و یک نسخه را به مسئول پایان نامه ها ارائه نماید و کپی آن را نیز برای خود نگه دارد
2) ثبت نمره نهایی توسط اموزش کل تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو می باشد. بنابرین جلسه دفاع یکی از ارکان فارغ التحصیلی دانشجو می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تعاريف وكليات
اداره2
نظام یا سیستم2
تاریخچه نظام اداری در جهان2
نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران2
دوران قبل از اسلام3
نظام اداری مادها3
دوران هخامنشیان3
دوران تسلط مقدونی ها بر ایران4
دوره اشکانیان4
دوران ساسانیان4
سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام4
دوران امویان4
دوران عباسیان5
دوران تیموریان5
دوران صفویان5
دوران افشاریان5
دوران قاجاری ها5
دوران پهلوی5
جمهوری اسلامی ایران6
فصل دوم: بررسي نمونه هاي مشابه
شهرداری تهران7
ساختمان شهرداری تبریز10
ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین12
ساختمان اداری سویس ری16
مراحل طراحي بنا18
فصل سوم: مباني نظري طرح
ضرورت تغییر سیستم‌ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری22
-کاهش و حذف مراحل زائد بعضی از روشهای انجام کار22
-افزایش حجم مکاتبات و مسئولیتها و وظایف پیش‌بینی نشده و تغییر وظایف وزاتخانه‌ها22
-ارائه خدمات بهتر و زدودن بوروکراسی موجود و تحقق یک نظام اجرایی پویا22
-اعمال سیستم توسط مدیران به دلیل فقدان روشهای مدرن و معین22
-نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری22
-تسریع در انجام امور و دسترسی به اطلاعات و آمار و بالا رفتن آگاهی‌ها22
-جلوگیری از ازدیاد و بروکراسی و کاغذ بازی23
-کارایی مؤثر مدیریت واحدهای اداری و برنامه‌ریزی و افزیش کیفیت و راندمان23
-صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی و سایر هزینه‌های مربوطه23
-تحول نسبی در نظام اداری23
-هدایت خدمات دولتی از کانالی صحیح‌تر به مجرای اجرایی23
-تسریع در انجام کار ارباب رجوع23
-کاهش مراجعات مکرر ارباب رجوع23
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری23
-ایجاد رفاه و راحتی برای کارکنان در محل کار24
-افزایش بازدهی و سهولت انجام کار24
-کاهش زمان انجام کار24
-جلوگیری از تراکم و وقفه در کارها24
-کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای24
-حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهیل جریان امور24
-ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ارباب رجوع25
-عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری25
-محل استقرار کارکنانی که کارشان با هم ارتباط دارد نزدیک هم باشد .25
-تجهیزات و وسایل کار باید نزدیک محل کار و دسترس کارکنان باشد.25
-طرز استقرار میز و وسایل کارکنان و میز مدیر به نحوی باشد که توالی انجام کار رعایت گردد.26
بررسی کمیت سطوح در یک ساختمان اداری26
برنامه کالبدی یک ساختمان اداری27
تقسیم بندی 4 گانه بر اساس الگوهای کلی ارتباطی27
الگوی ناحیه ای28
الگوی خطی28
الگوی شعاعی28
الگوی حیاط مرکزی28
فصل چهارم: بسترطرح ومطالعات سايت
استان ايلام33
بررسي موقعيت شهرستان ايلام33
وضعيت اقتصادي33
بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام35
آب و هوای منطقه35
پراكندگی بارش در استان ايلام37
دمای هوا در استان ايلام38
ميزان بارندگي38
روزهاي يخبندان39
بادهای مسلط39
رطوبت نسبي39
ادبيات قومي استان39
صنايع دستي40
فصل پنجم: استانداردها و ريز فضاها
مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه42
مساحت زیر بنا42
جمعیت اداری42
مساحت سرانه42
مساحت سرانه زیر بنا42
مساحت سرانه زیربنا42
مساحت سرانه خالص زیر بنا43
ضریب گردش طبقات تیپ43
سهم تاسیسات از زیر بنا43
سرانه مصرف گرما (سرما)43
سرانه پارکینگ( سرپوشیده)44
ضرایب گردش44
ضریب گردش افقی44
ضریب گردش عمودی44
مساحت سرانه ناخالص زیربنا44
ملاحظات برنامه ریزی45
فضا و مصالح45
ساختارهای سقف47
طراحی مدولار49
شبکه های طراحی49
شبکه های شکل دهی عمودی50
ستون ها50
شبکه شکل دهی افقی50
شبکه های اثاثیه50
شبکه های ساختمانی و تاسیساتی51
تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار51
سیرکولاسیون53
راهروها53
پلکان ها54
مبلمان اداری54
وسایل و لوازم کار اداری57
الف) موقعیت ها57
ب) انتخاب اثاثیه57
وسایل کار درایران57
ملاحضات در چیدمان57
تنظیم فضا با تغییرات59
طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری60
عملکرد فضائی و محدودیت ها60
آثار عوامل طبیعی بر انسان61
دمای محیط61
سرو صدا62
نور62
نور طبیعی62
نور مصنوعی63
رنگ64
بافت66
دید های خارجی و داخلی68
زیبا شناسی69
فرم70
حفاظت و امنیت70
الف) حفاظت70
ب) توصیه های حفاظت و ایمنی70
اقدامات آکوستیکی71
توصیه‌های روان شناسی محیط کار72
ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی73
فصل ششم: سیر تکوین ایده وروند طراحی
سیرتکوین ایده77
شهرایلام79
تحلیل سلیت79
فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط
منابع وماخذ90
چکیده
نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی دارد و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی، بعنوان یک ابزار کارآمد استفاده نمائیم و روشهای مکانیزه را به خدمت بگیریم، زیرا روشهای مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشند .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری یکی از معضلات نظام اداری کشور روشهای اجرای آن می‌باشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند ، موجب آن گردیده که سازمانهای اداری کشور با روشهای فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشند . بررسی روشهای اداری کشور و بکار بردن روشهای نوین بجای روشهای قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد .
طرح جا و مکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روشهای اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری – خدماتی پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارها می‌شود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان می‌توان به بهبود روشهای انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد، بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد :
• ایجاد رفاه و راحتی برای کارکنان در محل کار
• افزایش بازدهی و سهولت انجام کار
• کاهش زمان انجام کار
• جلوگیری از تراکم و وقفه در کارها
• کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای
• حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهیل جریان امور
• ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ارباب رجوع
فصل اول:
تعاريف وكليات
اداره
دیر زمانی نیست که واژه اداره، مشتمل بر مفهوم جایگاه فیزیکی و یا نوعی ساختمان شده است. این ادارات قالب فیزیکی معینی برای عملکرد خود ندارند. در این گونه ادارات، مفهوم عمل تحقق می یابد در واقع اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاص که براساس آن عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می کنند. بدین معنی که تصمیم هایی اتحاذ می نمایند و تصمیم هایی را به مرحله اجرا در می آورند.
نظام یا سیستم
مجموعه ای از افراد است که با ارتباط و همبستگی متقابل مجموعه واحدی را تشکیل می دهند و نقش معینی را ایفا می کنند. هر نظامی در درون خود از خرده نظام هایی تشکیل می شود.
تاریخچه نظام اداری در جهان
سیستم سازماندهی اداری اولین بار در مصر ایجاد گردید. دولت جهت کنترل امور زیر بنایی عمومی و راههای ارتباطی خصوصاً عبور و مرور از رود نیل نیازمن وضع مقررات و ایجاد تشکیلات اداری بود.
در چین باستان نیز با استفاده از تعالیم کنفوسیون در خصوص وظایف دولت شالوده امور بروکراتیک بنا نهاده شد که این تعالیم مورد استفاده و تقلید پاره ای از کشورها از جمله انگستان قرار گرفت.
بتدریج با پیشرفت جوامع و گسترش فعالیت های گوناگون اجتماعی ضرورت ایجاد قوانین و سازماندهی در این جوامع امری اجتناب ناپذیر شد و رفته رفته ادارات دولتی و خصوصی شکل گرفت. نظر عموم بر این است که تاریخ ظهور ساختمان های اداری بزرگ به اوایل قرن 19 در اروپا و امریکا باز می گردد.
نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران
تاریخ تحولات نظام اداری ایران به 2 دوره قبل و بعد از اسلام تقسیم می شود.
دوران قبل از اسلام
دوران پیش از اسلام دارای یک سیستم اداری بسیار ساده بوده که خود دارای مراحلی بشرح زیر است:
نظام اداری مادها
مادها در اواخر قرن هفتم(ق.م) حکومتی مقتدر با تشکیلات اداری و نظامی نیرومند و متمرکز به رهبری و فرمانروایی واحد و به شیوه استبدادی بوجود آوردند و این سیستم مقتدر تا آمدن اسکندر به ایران ادامه یافت.
دوران هخامنشیان
دولت متمرکز هخامنشی با مدیریت سیاسی برتر، تکثر پذیری بالا و به ویژه دیوان سالاری بی نظیر خود، الگو و بنیان جدیدی رادر شیوه و سازمان حکومت گری و فرمان روایی به جهان باستان عرضه داشت، آن گونه که در طول سده های بعد، نظام اداری حکومت های سلوکی، اشکانی، ساسانی، روم و حتی عباسی با پیروی و بر پایه شیوه ها و الگوهای آن برپا و پایدار گشت. در این دوره اقدامات اداری عظیم و شایسته تقدیر داشت. اقدامات اداری وی را می توان به اختصار بیان نمود:
– دستگاه اداری فعال
– ارتباطات سریع
– رسیدگی سریع به امور از طریق ادارات مرکزی
– دستگاه بازرسی بسیار منظم
– مداخله نظامی سریع در صورت وقوع شورش
در زمان داریوش کشور به 20 ایالت تقسیم گردید و برای ادارات هر ایالت یک ساتراپ(استاندارد) وجود داشت. یک فرمانده قشون و یک دبیر از طرف حکومت مرکزی برای هر ایالت، تعیین می گردید. زیر نظر دبیر و ساتراپ عده ای کارمند اداری به کار مشغول بودند که وظایف اداری را اجرا می کردند و در مواقع سازمان بروکراسی ایران را تشکیل می دادند.
دوران تسلط مقدونی ها بر ایران
در این دوره مرکزیت اداری ایران از بین رفت و روش ملوک الطوایفی و نیمه مستقل جانشین آن گردید. مقدونیان چون فاقد نفوذ و تکیه گاه ملی بودند برای اداره این امپراطوری وسیع ناگریز شدند اساس سازمان اداری را که در زمان داریوش پایه گذاری شده بود، ادامه دهند.
دوره اشکانیان
در این دوره که از 250 ق.م آغاز شد تا حدودی نظام اداری ایران سامان دهی شد ولی هرگز نتوانست به پای هخامنشیان برسد. اشکانیان مرکزیت سیاسی زمان هخامنشیان را از بین بردند و سیستم اداره امپراطوری را به 7 حکومت تقسیم نمودند و هر حکومت، خود چند امیرنشین داشت.
دوران ساسانیان
در این دوره درخشان تاریخ باستان ایران، اداره عمومی را چندین اداره به نام دیوان بر عهده داشتند که از هفت دیوان: ارتش، راه ها، مسکوکات، نامه ها، دادرسی، امتیازات دولتی، مالیات، اوزان و مقادیر نام برده اند. این دیوان ها با تشکیلات و سازمان های منظم و ترتیب کامل، ادرات آن دوره را تشکیل می دادند.
سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام
در زمان خلفای راشدین حکومت وسیله ای برای اجرای اصول و احکام دینی به شمار می رفت. در آن دوران تشکیلاتی که بتوان آنرا دولت خواند وجود نداشت و همه امور جامعه با مداخله مستقیم پیشوای اسلامی انجام می شد.
دوران امویان
در این دوران نظام اداری اسلام دستخوش تغییر و تحول زیادی شد. در این دوران از 4 دیوان خراج، مستغلات، خاتم و رسایل نام برده اند. ضمناً دیوان الشرطه یا حرس(شهربانی کل) نیز برای اولین بار در عصر امویان (معاویه) تاسیس شد.
دوران عباسیان
در دروه عباسیان خلافت، صورت ایرانی پیدا کرد. عباسیان برای بسط قدرت به توسعه سازمان های اداری پرداختند و به تقلید از ایرانیان مقام و منصب وزارت را به عنوان یکی از پایگاه های مهم حکومتی رسمیت دادند. د راین دوران 2 وزارت تفویض و تنفیذ وجود داشت. از دیوان های جیش، رسالت، عرضی، برید، نفقات، خراج، استیفا، وظایف، اقطاعات، حرس، حسبه، اوقاف، مظالم و دیوان اشراف در این دروه نام برده اند.
دوران تیموریان
در این دوران مرکزیت امور از بین رفت و عدم تمرکز بشکل ملوک الطوایفی، حکمفرما گردید. در این دوران تعداد وزرا به 7 نفر رسید.
دوران صفویان
شاهان صفوی با تشکیل دولت واحد و مستقل توانستند یک سیستم اداری مقتدر تشکیل دهند و نظام ملوک الطوایفی را از بین بردند.
دوران افشاریان
با ظهور نادر شاه، دوران صفوی از لحاظ سیاسی به پایان رسید ولی اوضاع اداری و اجتماعی آن تغییر نکرد.
دوران قاجاری ها
سیستم اداری دوران قاجاری ها نیز تا حدودی از دوران صفویه، اقتباس شد. در این دوران بر اثر افزایش تعداد مشاغل دولتی و لزوم نگهداری حساب ها و سایر احتیاجات سلطنتی، سازمان اداری توسعه یافت. برای اولین بار در دوران فتحعلی شاه 4 وزارت خانه: دول خارجه، مالیه، مداخله و قواعد عامه به شکل سازمان های مشابه دولت های خارجی، مامور اجرای وظایف دولت شدند.
دوران پهلوی
در زمان پهلوی کیفیت و کمیت وظایف دولت تغییر کرد و توجه خاص وی به ایجاد نظم و قانون منجر به ایجاد سازمان های جدید دولتی شد و شالوده ای متفاوت در تشگیلات اداری مملکت و نحوه اجرای وظایف و هدف های هر وزارتخانه بنیان گذارده شد.
جمهوری اسلامی ایران
بر اساس قانون اسای، حکومت ایران، جمهوری اسلامی اعلام شد که در راس کلیه امور ولایت فقیه قرار گرفت و اداره امور بر عهده قوای سه گانه گذارده شد. تشکیلات فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران شامل 21 وزارتخانه، 5 سازمان وابسته به نهاد جمهوری اسلامی است.
تاریخ ایجاد ساختمان های اداری بزرگ در ایران به اوایل قرن 14 هجری شمس باز می گردد.
فصل دوم:
بررسي نمونه هاي مشابه
شهرداری تهران
شهرداری تهران1، موئسسه عمومی غیر دولتی است که در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی با نام بلدیه تهران، تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید اما اکنون از طریق آرای شورای شهر تهران انتخاب می‌شود. تهران تنها شهری است که شهردار آن برخلاف دیگر شهرهای ایران توسط شورای شهر و نه به نظر وزارت کشور تعیین می‌شود. شهرداری تهران، شامل ۲۲ منطقه است که اداره هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه که توسط شهردار تهران انتخاب می‌شود و با نظارت معاون امور مناطق فعالیت می‌کند. هر منطقه شامل تعدادی ناحیه می‌باشد که در کل تهران دارای ۱۲۲ ناحیه می‌باشد که با اجرای طرح ناحیه محوری در دوره محمد باقر قالیباف هر ناحیه یک شهردار ناحیه نیز دارد که توسط شهرداران مناطق تعیین می‌گردد .طرح جامع شهر تهران در زمان شهرداری غلامرضا نیک‌پی تدوین شد.
(ساختمان حال حاضر شهرداری تهران)
از شاخص‌ترین شهرداران تهران، غلامحسین کرباسچی (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷)، محمود احمدی نژاد (از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)و محمد باقر قالیباف(از ۱۳۸۴ تا کنون) است.
(ساختمان حال حاضر شهرداری تهران)
در دوران غلامحسین کرباسچی برای نخستین بار شهردار تهران در هیات دولت در کنار وزیران و معاونان رییس جمهور حضور یافت. از اقدامهای غلامحسین کرباسچی می‌توان به پایه‌گذاری برج سازی، فروش تراکم و آغازافزایش قیمت مسکن در شهر تهران که تاکنون نیز ادامه دارد و همچنین راه‌اندازی مؤسسه همشهری و انتشار روزنامه همشهری و نشریه‌ها و ویژه‌نامه‌های وابسته به آن و راه‌اندازی فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ در تهران اشاره داشت. شهردار تهران از شهریور ۱۳۸۴ تا کنون محمدباقر قالیباف است. در حال حاضر ساختمان مرکزی شهرداری تهران واقع در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران است.
(ساختمان سابق شهرداری تهران(بلدیه)
(ساختمان سابق شهرداری تهران(بلدیه)
ساختمان شهرداری تبریز
ساختمان شهرداری2 در میدان ساعت شهر واقع است و به سال 1314 در گورستان متروك كوی نوبر و با نظارت مهندسان آلمانی ساخته شد و نقشه آن دقیقاً مشابه ساختمان های آلمان در خلال دو جنگ جهانی اول و دوم است.
ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است
زیربنای این ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است و برج ساعت آن، كه به «بیگ بن لندن» شباهت زیادی دارد، دارای 4/30 متر ارتفاع بوده و طرح بنا، عقابی در حال پرواز است
(ساختمان شهرداری تبریززیربنای این ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است.)
کاخ شهرداری تبریز در مرکزی‌ترین نقطه شهر تبریز و در میدان شهرداری (ساعت) این شهر واقع شده‌است.
کاخ شهرداری تبریز از ابتدای احداث تاحال، به‌عنوان ساختمان شهرداری شهر تبریز مورد استفاده قرار گرفته‌است و امروزه باتقسیم شهر تبریز به‌هشت منطقه، این بنا به‌عنوان شهرداری مرکزی شهر تبریز محسوب می‌شود. البته امروزه نیز، اکثر امور عمرانی و اداری شهرداری تبریز در این تالار و عمارت متمرکزشده‌است.
(ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است)
ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است
کاخ شهرداری تبریز دارای یک برج ساعت چهارصفحه‌ای است که باطنین موزون زنگ‌هایش، هر ۱۵ دقیقه یک‌بار، گذشت زمان را به‌گوش مردم تبریز می‌رساند.
نمای خارجی این بنا از سنگ تراشیده‌شده‌است و نقشه ساختمان شبیه به‌طرح یک عقاب درحال پرواز می‌باشد که با نمونه ساختمان‌های کشور آلمان، قبل از جنگ جهانی دوم مطابقت دارد.
ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین3
(ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
طرح از دو بخش یا دو ساختمان مجزا تشکیل شده. ساختمان اصلی در برگیرنده استدیوهای پخش برنامه ماهواره ها و بخش اداری و … است، ارتفاع آن۲۳۰متر و مساحت آن ۴۰۵۰۰۰متر مربع می باشد. و به شکلی نمادین (از نظرمقیاس شهری) بهصورت دو برج طراحی شده است که در ارتفاع به یکدیگر می رسندو مکعبی را تکمیل می کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائینی) در سمتیدیگر ساخته اند.
دو قطعه از سازه انتهایی این ساختمان که به صورت بر ج های دو قلو ساخته شده، در آسمان به هم متصل شده است. وصل کردن این دو قطعه از برج های دو قلو باعث به هم متصل شدن این دو برج به صورت متمایل شده به طوری که شکل این برج در نهایت عدد ۸ را نشان می دهد. این برج بعد از مقر تلویزیون ملی چین CCTVمی باشد. دو بازوی این برج های دوقلوی ۲۳۴ متری، تا ۷۰ متر در آسمان به سوی هم متمایل می شوند تا در نهایت به هم برسند. مهندسان این سازه که اکثرا آلمانی هستند، هر روز تنها یک ساعت در آستانه سحر فرصت داشتند تا عملیات متصل کردن بازوهای این دو برج را انجام دهند. تنها در این ساعت از روز است که ساختمان سازه کمترین تاثیر را از تغییرات درجه هوا می گیرد. در ساعات دیگر شبانه روز، تغییرات ایجاد شده در سازه فلزی ساختمان و انبساط فلز در صورت گرمای خورشید، عملیات پیچیده متصل کردن بازوی برج ها را دشوار می کند. اسکلت بیرونی این سازه عجیب از ۱۰هزار قطعه میله فلزی تشکیل شده است. این ساختمان چنان عجیب و پیچیده است که هیچ کدام از قوانین ساختمان سازی در چین شامل آن نمی شود. به همین دلیل مقامات شهر پکن پیش از شروع کار ساخت این سازه در سپتامبر سال ۲۰۰۴، یک گروه ۱۳ نفره از مهندسان چینی را مسوول بررسی شرایط ساخت این ساختمان کردند. این گروه بعد از ۲ سال بررسی، سرانجام نظر مساعد خود را اعلام کرد و مقامات شهر پکن هم اجازه شروع کار را دادند. بازوهای این برج های دوقلو به وسیله یک سایه بان که ۱۱ طبقه از این ساختمان را پوشش می دهد به هم متصل می شود. الی شیهان، مهندس آلمانی شرکت متروپلیتن در سال ۲۰۰۲ در رقابت بین المللی برای طراحی و ساخت این ساختمان برنده شد و کار طراحی و بعد ساخت آن را شروع کرد.
ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین مساحتی بالغ بر ۵۵۳۰۰۰ متر مربع دارد که O.M.A (دفتر و تیم طراحی رم کولهاس) آن را طراحی نموده است.
این طرح از دو بخش یا دو ساختمان مجزا تشکیل شده. ساختمان اصلی در بر گیرنده استدیوهای پخش برنامه ماهواره ها و بخش اداری و … است، ارتفاع آن ۲۳۰متر و مساحت آن ۴۰۵۰۰۰ متر مربع می باشد. و به شکلی نمادین (از نظر مقیاس شهری) به صورت دو برج طراحی شده است که در ارتفاع به یکدیگر می رسند و مکعبی را تکمیل می کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائینی) در سمتی دیگر ساخته اند.
ساختمان دوم که4 O.M.A آن را طراحی کرد در بر گیرنده هتل، سالن آمفی تئاتر و فضای نمایش است که در کنار برج اصلی و به صورت یک تک برج با مقطع سهمی شکل خود نمایی می کند. مساحت این ساختمان ۱۱۶۰۰۰ متر مربع می باشد.
به علت هوای آلوده و پر از گرد و غبار پكن برای مقاومت بیشتر سعی شده كه از شیشه های با تركیبات خاص برای نما استفاده شود . نمای ساختمان از كرتین وال است
(ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
طراحی لابی این ساختمان كه پذیرای روزانه 30000 نفر باشد بسیار مهم بوده و این ساختمان شامل 99 آسانسور می باشد .
(ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
(سایت ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
(سایت ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
اگوست 2006 ( بیش از 400 طراح روی پروژه كار می كنند)
ساختمان اداری سویس ری5
اين بناي زيبا در مركز لندن با 180 متر ارتفاع ، ششمين بناي بلند اين شهر است . شهري كه با حمايت مناسب قانوني در برابر هجوم ساختمانهاي بلند مقاومت نشان داده و در پي حفظ تماميبافتهاي قديمي است .
ساختمان اداری سویس ری با کاربری تجاری در مرکز شهر لندن
شهرت اين بنا نه فقط به دليل جذابيت بصري و جرأت قرار گرفتن درميان بافتهاي قديمي لندن كه به خاطر معماري بزرگ آن نورمن فاستر است . معماري كه در طول زندگي حرفه اي خود با طراحي و ساخت چندين شاهكار معماري و كسب ده ها جايزه بزرگ معماري بي شك نامش درتاريخ معماري ثبت خواهد شد.
ساختمان در محل سابق بالتيك اكسچنج – بورس جهاني كشتي _ است كه در آوريل 1992 با انفجار بمب ارتش جمهوري خواه ايرلند متحمل صدمات زيادي شد . ميراث فرهنگي انگلستان اصرار داشت كه اين بناي قديمي بازسازي يا مرمت شود . بنابراين بيشتر باقيمانده هاي ساختمان با دقت برداشته و بخش داخلي سالن بورس و بناي خارجي آن نگهداري شد . اما به دليل صدمات زياد بازسازي كامل بنا ممكن نبود و پيشنهاد ساخت (( برج هزاره لندن )) در اين مكان مطرح شد.
 مراحل طراحي بنا6
موقعيت استثنائي اين زمين ، به دليل وجود بافتهاي قديمي و همچنين تاريخچۀ آن ، به نظارت دقيق دولت بر آن انجاميد طبق قانون ، ساختمان جديد نبايد منظرۀ گنبد سنت پل را محدود مي كرد يا ازديد آن مي كاست . نقشۀ برج پيشنهادي (( هزارۀ لندن))نورمن فاستر و همكاران به دليل مغايرت باحفظ بافت سنتي تأييد نشد اما طرح ديگري از آنها پذيرفته شد . طرح جديد فاستر شبيه ميوۀ كاج است كه با كمك تكنيك مدل سازي پارامتري رايانه اي به دست آمده است اين شكل علاوه بر آنكه ديد ساختمانهاي مجاور را كم نمي كرد به دليل ساختار آيروديناميكي از شدت باد در اطراف برج هم مي كاست . اين اولين آسمان خراش همگام با طبيعت و مناسب اقليم در لندن است . اسكانسكا ساخت اين بنا را درسال 2000 آغاز كرد و در 28 آوريل 2004افتتاح شد .
 
 ساختمان اداری سویس ری با کاربری تجاری در مرکز شهر لندن
ويژگي ديگر اين بنا به كارگيري روشهاي صرفه جويي انرژي است كه به آن امكان مي دهد نصف مقدار انرژي يك برج مشابه را مصرف كند . شش محور استوانه اي مثل يك سيستم تهويۀ طبيعي براي تمام ساختمان عمل مي كنند و همچون يك شيشۀ دو جدارۀ غول آسا هستند . هوا بين دو لايه شيشه هاي دو جداره محصور مي شود و براي فضاي اداري داخل عايق ايجاد مي كند . بادكشها در تابستان هواي گرم را به خارج از ساختمان مي كشند و در زمستان با استفاده از گرمايش خورشيدي انفعالي ساختمان را گرم مي كنند . بادكشها همچنين با راه دادن نور خورشيد به درون ساختمان محيط كاررا دلچسب تر مي كنند . و باعث صرفه جويي در هزينه هاي روشنايي مي شوند پنجره ها به طور خود كار باز مي شوند تا سيستم تهويۀمطبوع را با تهويۀ طبيعي تكميل كنند . امكاني كه به صرفه جويي در مصرف انرژي تا 40 در صد در سال كمك مي كند . مسئله باد يكي از مهمترين مشكلات معماران در طراحي برج است . اما در اين بنا به دليل ساختار تماماًَ مثلثي به استفاده از آرماتورهاي اضافه نياز نبود . با اينكه كل بنا منحني به نظر مي رسد تنها يك قطعه شيشۀ منحني دركل ساختمان به كاررفته . يك كلاهك لنز مانند در نوك برج كه 250 كيلو گرم وزن و 4/2 متر قطر دارد . برج از پايه به سمت بالا عريضتر مي شود و بيشترين عرض را در طبقه شانزدهم دارد .
ساختمان اداری سویس ری با کاربری تجاری در مرکز شهر لندن
بخش خارجي ساختمان از 24 هزار متر مربع شيشه تشكيل شده و تقريباًَ 5500 صفحۀ شيشه اي مثلثي تخت و تراش داردارد . شيشه ي خاكستري رنگ ظاهراًَ تزئيني كه به نورگيرهاي مارپيچي جلوه مي بخشد . نه تنها چشم را به بالا هدايت مي كند . بلكه با جذب اشعۀ خورشيد مقابله مي كند . 23 آسانسور برج سرعتهاي متفاوتي از يك تا شش متر درثانيه دارند . هردو پلكان عمودي از 1037 پله تشكيل مي شوند . در طبقات 38 تا 40 رستوران ، سالن غذاخوري خصوصي و با ر قراردارد كه بلندترين تأسيسات پذيرايي موجود درلندن است . در طبقه 40 در رأس ساختمان يك كافه با منظره پانوراماي بي نظير براي مستأجرها و ميهمانانشان قرار دارد . در طبقه 39 يك رستوران منحصر به فرد و در طبقه 38 سالنهاي پذيرايي اختصاصي قراردارند . در بيشتر ساختمانها تجهيزات بالابر بزرگ روي سقف قرار مي گيرند. اين موضوع ( به دليل وجود بار در طبقۀ 40) براي اين برج عملي نبود . معماران مشكل را اين گونه حل كردند . كه بالا بر اصلي تنها تا طبقۀ 34 و سپس يك بالا بر كه نيروي محركۀ آن از پايين اعمال مي شود تا طبقۀ 39 را سرويس مي دهد . پلكان مرمري و آسانسور معلولان ، مراجعان را به بار زير گنبد مي رساند . پلان هر طبقه درجه نسبت به طبقۀ پايين چرخيده است و نقشۀ طبقات با محيطي دايره اي كه با 6 دالبر ملايم دندانه شده است . حالتي شبيه گل دارد .
ميداني با مساحت 2 هزار متر مربع محوطۀ ساختمان را تكميل مي كند كه با ديوار سنگي كوتاهي احاطه شده است . وروديهاي ساختمان گذرگاه هاي مثلثي بلندي هستند و سرسرا و جايگاه آسانسور طبقۀ همكف با آلومينيوم كمرنگ با شيارهاي عميق كه به حالت عمودي فضاي بلند جلوۀ بيشتري مي بخشد . پوشيده شده است . فضاي دفاتر و اموراداري تا 4 هزار نفر گنجايش دارد . ساختمان شامل 55 كيلومتر بخشهاي فلزي است كه 10 هزارتن وزن دارند تيرپايه ها به عمق متوسط 27 متر فرو رفته اند و بيشترين مقدار بار بر هر ستون 1500 تن است .
يكي از نامهاي برج يك كمپاني جهاني بيمه است كه از ساختمان به عنوان دفتر مركزي خود در انگلستان استفاده مي كند و بزرگ ترين سهام دار اين بنا محسوب مي شود.اين بنا در سال 2003 برندۀ جايزۀ و در سال 2004 برنده جايزه معماري شده است .
فصل سوم:
مباني نظري طرح
ضرورت تغییر سیستم‌ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری
عواملی که باعث ایجاد تغییرات در عملکرد و بعد از آن در فرم ساختمان شده است به قرار زیر است :
– تسریع در دستیابی به منابع اطلاعاتی و آمار و اطلاعات مفید و در نتیجه تسریع در تصمیم‌گیریها و اعمال مدیریتهای صحیح و ایجاد سرعت در امور ارباب رجوع و سایر امور
– کاهش و حذف مراحل زائد بعضی از روشهای انجام کار
– عدم کارایی و پاسخگویی روشهای انجام کار جاری به نیازهای جامعه و دستگاهها به دلیل کهنه و قدیمی بودن آنها
– افزایش حجم مکاتبات و مسئولیتها و وظایف پیش‌بینی نشده و تغییر وظایف وزاتخانه‌ها
– ارائه خدمات بهتر و زدودن بوروکراسی موجود و تحقق یک نظام اجرایی پویا
– اعمال سیستم توسط مدیران به دلیل فقدان روشهای مدرن و معین
– نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری
– تسریع در انجام امور و دسترسی به اطلاعات و آمار و بالا رفتن آگاهی‌ها
– جلوگیری از ازدیاد و بروکراسی و کاغذ بازی
– کارایی مؤثر مدیریت واحدهای اداری و برنامه‌ریزی و افزیش کیفیت و راندمان
– صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی و سایر هزینه‌های مربوطه
– تحول نسبی در نظام اداری
– هدایت خدمات دولتی از کانالی صحیح‌تر به مجرای اجرایی
– تسریع در انجام کار ارباب رجوع
– کاهش مراجعات مکرر ارباب رجوع
– روشهای مکانیزه نقش مؤثری در تصمیم‌گیریها و افزایش کارایی و ضریب اطمینان و دقت و بهبود کیفیت کارها دارد.
نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی دارد و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی، بعنوان یک ابزار کارآمد استفاده نمائیم و روشهای مکانیزه را به خدمت بگیریم، زیرا روشهای مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشند .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری
یکی از معضلات نظام اداری کشور روشهای اجرای آن می‌باشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند ، موجب آن گردیده که سازمانهای اداری کشور با روشهای فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشند . بررسی روشهای اداری کشور و بکار بردن روشهای نوین بجای روشهای قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد .
طرح جا و مکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روشهای اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری – خدماتی پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارها می‌شود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان می‌توان به بهبود روشهای انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد، بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد :
– ایجاد رفاه و راحتی برای کارکنان در محل کار
– افزایش بازدهی و سهولت انجام کار
– کاهش زمان انجام کار
– جلوگیری از تراکم و وقفه در کارها
– کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای
– حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهیل جریان امور
– ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ارباب رجوع
– عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری
طرح جا و مکان عبارتست از نمودار محل انجام کار ، طرز قرار گرفتن کارمندان در محیط کار و محل استقرار وسایل کار و تجهیزات اداری. در تهیه طرح فضای اداری عوامل متعددی دخالت دارند، لذا با تجزیه و تحلیل همه جانبه فضای اداری و همچنین با رعایت اصول تهیه طرح جا و مکان می‌توان طرح‌های قابل توجهی برای فضای اداری تهیه کرد این اصول عبارتند از
– جریان گردش کار تا حد امکان باید بصورت مستقیم باشد تا از رفت و برگشت‌های زاید و از قطع مسیر سایر کارها جلوگیری شود .
– محل استقرار کارکنانی که کارشان با هم ارتباط دارد نزدیک هم باشد .
– تجهیزات و وسایل کار باید نزدیک محل کار و دسترس کارکنان باشد.
– فضای تخصیص یافته به کارکنان باید باتوجه به احتیاجات ناشی از نوع کار آنان تعیین گردد .
– بعنوان مثال محل‌هایی که آرام تر و بدون سروصدا باشند باید به کارمندانی اختصاص یابد که کار آنان نیاز به دقت و تمرکز فکری داشته باشد .
– وسایل و تجهیزات غیر ضروری از محل کار دور نگه داشته شود تا فضای بیشتر ی برای کار آزاد گردد .
– کارکنانی که برای انجام وظایف خود از وسایل مشترک استفاده می‌کنند باید نزدیک هم و از طرف دیگر نزدیک وسیله مورد نیاز قرار داشته باشند .
– طرز استقرار میز و وسایل کارکنان و میز مدیر به نحوی باشد که توالی انجام کار رعایت گردد.
– محل کار کارمندانی که با ارباب رجوع بیشتر در ارتباط هستند باید در نزدیکی درب‌های ورودی تعیین گردد تا ارباب رجوع مجبور نشود از قسمتهای مختلف عبود نموده و موجب ازدحام بی‌مورد در ساختمان شود .
– طرح‌ریزی جا و مکان باید طوری باشد تا حد امکان، کار متحرک و کارمند ثابت باشد ، هر اندازه که از حرکت کارمند برای انجام کار جلوگیری شود، کارایی وسرعت عمل او بیشتر می‌شود .
– وسایل سنگین تجهیزات صنعتی و مکانیکی حتی‌الامکان در طبقات پائین مستقر گردند.
– اگر استقرار وسایل سنگین در طبقات بالا ضروری باشد، بهتر است آنها را در کنار دیوارها و نزدیک به ستونهای ساختمان قرار داد .
– چنانچه لازم باشد در یک اطاق چند میز داده شود، بهتر است کلیه میزها رو به یک سمت داشته باشد.
بررسی کمیت سطوح در یک ساختمان اداری
شاخص های کمی که معمولاً در مورد ساختمان های اداری در ایران به کار گرفته می شوند، عبارتند از:
– سطح زیربنای کل ساختمان (ناخالص)
– سطح زیربنای مفید اداری (خالص)
– جمعیت پذیری ساختمان
حجم ساختمان (ناخالص)، سطح زیربنای کل ساختمان (ناخالص)، سطح نمای خارجی، تعداد کارکنان، تعداد خدمه نگهداری کننده، تعداد طبقات روی زمین، تعداد طبقات زیرزمین، ارتفاع طبقات تیپ (کف تا کف)، ارتفاع مفید طبقات (کف تا زیر سقف)، ارتباط عمودی (آسانسور)، سطح تاسیسات، نسبت سطح نما به سطح طبقات، سهم هر طبقه از تاسیسات، نسبت سطح مفید به سطح هر طبقه، سوخت مصرفی، قدرت گرمایش و سرمایش نصب شده، قدرت برق مصرفی، ساختمان جنبی خاص و پارکینگ از شاخص های مهم عینی هستند.
برنامه کالبدی یک ساختمان اداری
برای استخراج اعداد و ارقام خاص کالبدی می توان از جدولی که شامل اندازه گیری موارد زیر باشد کمک گرفت:
– بیشترین فاصله راهرو از هسته
– بیشترین دارای راهرو
– پنهای راهرو
– عمق فضای مفید
– لبیشترین فاصله هسته از سطح نورگیر
– بیشترین دهانه سازه
– مساحت هسته
– مساحت فضای مفید
– مساحت کل طبقه تیپ اداری
– محیط کار
– نسبت مساحت کل به محیط کل
– تعداد طبقات تیپ اداری
– نسبت مساحت راهرو به مساحت کل
– نسبت مساحت هسته به مساحت کل
– نسبت مساحت فضای مفید به مساحت کل
– نوع سیستم اداری
– فاصله بین 2 جدار داخلی روبروی هم (عمق تبدیل به سیستن باز)
– عمق فضای مفید از سمت حیاط مرکزی
– ارتفاع بخش حیاط مرکزی
– اندازه دهانه حیاط مرکزی
– نسبت مساحت حیاط مرکزی به مساحت کل
– راه های تبدیل سیستم اداری باز به بسته
تقسیم بندی 4 گانه بر اساس الگوهای کلی ارتباطی
شکل کلی پلان ساختمان اداری به 4 بخش اصلی و عمده تقسیم می گردد.
الگوی ناحیه ای
به الگویی گفته می شود که شامل هسته در داخل و تراکم سایر بخش ها به دور آن به گونه ای است که طول و عرض ساختمان تقریباً با هم برابر می باشد. این الگو متراکم ترین حالت را در بین سایر الگوها داراست.
الگوی خطی
به الگویی گفته می شود شامل هسته در داخل یا خارج و سایر بخش ها به صورت بازوهای دور شونده از مرکز و هسته. در این حالت طول و عرض ساختمان دارای اندازه های نامساوی می باشند و فاصله بخش ها تا هسته متفاوت است.
الگوی شعاعی
به الگویی گفته می شود که مانند الگوی خطی دارای بازوهای دور شونده از مرکز می باشد ولی این حالت بر خلاف الگوی خطی دارای بیش از دو جهت است که می تواند از مرکز در جهت های مختلف گسترش یافته باشد.
الگوی حیاط مرکزی
این الگوی کاملاً شبیه به الگوی ناحیه ای است با این تفاوت که در این الگو که بخش خالی و روباز (حیاط) در داخل مجموعه قرار گرفته و ساختمان به فرم های متفاوت در اطراف آن شکل گرفته است. جدوالی که در پی خواهند آمد نتیجه بررسی چندین ساختمان اداری بین اللملی بر اساس الگوهای ناحیه ای، خطی، شعاعی و حیاط مرکزی است که شایسته است در طراحی ساختمان اداری مورد توجه قرار گیرند.
تجزیه و تحلیل الگوی ناحیه ای
تجزیه و تحلیل کالبدی الگوی خطی
تجزیه و تحلیل کالبدی الگوی شعاعی
نتیجه گیری
فصل چهارم:
بسترطرح ومطالعات سايت
استان ايلام
استان ايلام در غرب كشور قرار دارد كه از شمال به استان كرمانشاه از شرق به استان لرستان و از جنوب به استان خوزستان و از غرب به كشور عراق محدود مي‌شود. اين استان بين 45 درجه و 24 دقيقه تا 48 درجه و 10 دقيقه طول شرقي 31 درجه و 58 دقيقه تا 24 درجه و 15دقيقه عرضي شمال قرار دارد.
بررسي موقعيت شهرستان ايلام
شهرستان ايلام با مساحت1950 كيلومتر مربع از شمال به شهرستان ايوان و از شرق به شهرستان شيروان چرداولواز جنوب شرقي دره‌شهر و از جنوب و جنوب غربي به شهرستان مهران و از غرب و شمال غربي به استان ديالد عراق و استان كرمانشاه محدود مي‌شود.
شهرستان ايلام به مركزيت شهر ايلام در سال 1308 شمسي در جوار ساختمان‌هاي به جا مانده از والي بنا گرديد و با توجه به سابقه تاريخي منطقه و تصويب فرهنگستان ايران، ايلام ناميده شد.
وضعيت اقتصادي
بدون شك بسياري از تحولاتي كه در چند دهه اخير در اوضاع اجتماعي و اقتصادي كشورها پديد آمده نتيجه رشد اقتصادي، پديده‌هايي نظير تغييرات جغرافيايي، جمعيت، شهرنشيني، جريانات اكولوژي انساني مانند مهاجرت روستائيان به شهرها و تهاجم شهرنشينان به پايتخت و مراكز صنعتي، تحرك اجتماعي و توالي گروهها در شهرها، عوض‌شدن سيماي شهرها چه از نظر جغرافيايي و چه وظيفه شهري پركنش نامنظم جمعيت، پديده انبوهي در تراكم جمعيت در مراكز صنعتي و آلودگي‌هايي نظير آلودگي هوا و صدا و مشكلاتي است كه پديده شهرنشيني و صنعتي شدن در سال‌هاي اخير در كشور به دنبال داشته است.
لازم تداوم و پيشرفت و گسترش اقتصادي ايجاد يك جامعه سازنده و سالم است و اين در صورتي امكان‌پذير است كه هماهنگي لازم بين برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و رفاهي جامعه برقرار باشد توجه درست به اين موضوع در سال‌هاي اخير باعث شده است كه طرح‌هاي زيادي در زمينه گسترش فضاي سبز و ايجاد مراكز تفريحي مثل پارك‌هاي شهري و پارك‌هاي خارج از شهر وپارك‌هاي جنگلي و غيره به مرحله اجرا درآيد.
بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام
آب و هوای منطقه
اقليم استان در تابستانها تحت تاثير پر فشار جنب حاره اي قرار دارد كه شرايط حرارتي نسبتاً پايداري را بر آن حكمفرما مي‌سازد و در زمستان توده‌هاي غربي و كم فشارهاي سوداني بارش هاي رگباري و شديدي را براي آن به همراه مي‌آورند. به دليل ماهيت دامنه‌اي استان كه جزو كوهپايه‌هاي بيروني زاگرس است، در صورت جذب رطوبت توده‌هاي ورودي از سمت غربقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید